OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 23

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,    20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

Maryja Panna: Kościół Mojego Syna na ziemi nie będzie słuchał tym razem, choć wiedzą oni, jak Mój Syn został potraktowany za pierwszym razem

Orędzie nr 494 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 15.07.2012, 15:45

tekst oryginalny

Moje dziecko, ból znoszony przez Mojego Syna i Jego uczniów w czasie Jego misji na ziemi jest identyczny z tym, który ma być odczuwany przez Jego wyznawców, gdy On przygotowuje się do przyjścia w chwale.

Podczas pobytu Mojego Syna na ziemi, doświadczył On ogromnych trudności. Bardzo niewielu w Jego własnej wspólnocie było przygotowanych, aby Go słuchać.

Był traktowany z pogardą, a ci, którzy byli odpowiedzialni za świątynie i synagogi spoglądali na Niego z góry.

Mimo to został przywitany z radością przez prostych ludzi i Jego Słowo zostało przyjęte, ponieważ mogli oni ujrzeć Prawdę, o której mówił.

Jego Słowo wywoływało strach i niepewność w wielu kręgach, lecz niewielu mogło zlekceważyć mądrość Jego nauk.

Mój Syn doprowadził do podziału, choć to nie było Jego zamiarem.

Jego zwyczajne zachowanie przyczyniło się do tego, że niewielu mogło pogodzić się z faktem, iż był Synem Bożym.

Wielu z nich pytało, jak Syn Człowieczy może być takim zwykłym, prostym człowiekiem?

Wyparli się Go, gdyż myśleli, że Mesjasz będzie majestatyczny, dumny i będzie miał posłuch wśród przedstawicieli najwyższych szczebli Kościoła.

Mój Syn nie mógł sprawić, aby przywódcy Kościoła w tamtych czasach Go słuchali. Ich duma nie pozwalała im na słuchanie Prawdy.

Tak samo będzie teraz, gdy Mój Syn przygotowuje świat na Swoje Powtórne Przyjście.

Kościół Mojego Syna na ziemi nie będzie słuchał tym razem, choć wiedzą oni, jak Mój Syn został potraktowany za pierwszym razem.

Tym razem Jego Święte Słowo dane tobie, prorokowi końca czasów, nie zostanie przyjęte w Kościele Mojego Syna na ziemi.

Kościół Mojego Syna będzie głuchy na dar proroctwa. Zaprzeczą proroctwu, ponieważ nie będą chcieli go słuchać.

Uczniowie Mojego Syna będą atakowani przez przywódców Kościoła katolickiego na ziemi i oskarżani o fałsz.

Chociaż Nauczanie Mojego Syna nigdy się nie zmieniło, to będą krytykować Jego Święte Słowo, które jest im teraz przekazywane.

Oświadczą, że te orędzia są w sprzeczności ze Słowem Bożym.

Dzieci, musicie zawsze pamiętać, że Mój Syn nigdy nie mógłby pozostawać w sprzeczności ze Swoim Kościołem na ziemi, gdyż On jest Kościołem.

Prawda jest nadal taka, jaka była zawsze.

Musicie postępować zgodnie ze Słowem Bożym, gdyż głos Mojego Syna jest odrzucany i ignorowany, podobnie jak było za pierwszym razem.

Nie pozwólcie, aby was pozbawiono Daru Jego Zbawienia, ostatniego aktu Jego Miłosierdzia na ziemi.

Jak wiele cierpliwości Mój Syn okazywał przez tak długi czas. Prawdę dano ludzkości wtedy, gdy Mój Syn cierpiał Mękę na Krzyżu.

Została ona wzmocniona przez te wszystkie wybrane dusze, które na przestrzeni wieków zostały oświecone przez moc Ducha Świętego.

Teraz nadszedł czas na ponowne przyjście Mojego Syna i tylko ci, którzy rozpoznają Jego głos pod wpływem daru Ducha Świętego, wypełnią Jego polecenia.

Kościół, podobnie jak to miało miejsce podczas pobytu Mojego Syna na ziemi za pierwszym razem, odrzuci Jego Słowo, gdy przygotowuje się On do Swojego Powtórnego Przyjścia.

Ani Go nie rozpoznają, ani nie przyjmą.

Niczego się nie nauczyli.

Módlcie się, aby te odważne dusze w Kościele, którzy rozpoznają Jego głos, miały odwagę prowadzić wszystkie dzieci Boże do życia wiecznego w tym decydującym momencie w historii.

Wasz ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Nie wystarczy wierzyć w Ojca, ponieważ ci, którzy odrzucają Jego Syna, odrzucają zbawienie

Orędzie nr 493 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 14.07.2012, godz. 15:15

tekst oryginalny

Moja najukochańsza córko, tak wiele religii na świecie podąża złą drogą, a tym samym utrudniają dzieciom Bożym otrzymanie życia wiecznego.

Życie wieczne stało się możliwe dopiero dzięki Mojej Śmierci na Krzyżu.

Mój Ojciec, który posłał Mnie, Swojego jedynego Syna, jako ofiarnego Baranka, umożliwił całej ludzkości uzyskanie zbawienia i życia wiecznego.

Adam i Ewa otrzymali życie wieczne jako dar. Potem z powodu plamy grzechu i nieposłuszeństwa został im zabrany.

W związku z tym człowiek stał się śmiertelny, jego ciało nieczyste, jego życie w fizycznej formie, niedoskonałe, a ziemia stała się nędzną namiastką bogatej i wspaniałej ziemi stworzonej dla Adama i Ewy w ogrodzie Edenu.

Wówczas Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny obdarzył zbawieniem tych, którzy przyjęli Mnie, Jego Jednorodzonego Syna, jako drogę do Jego Nowego Raju.

Tylko dzięki Mnie możecie zostać przyjęci przez Mojego Ojca.

Nie wystarczy wierzyć w Ojca, ponieważ ci, którzy odrzucają Jego Syna, odrzucają zbawienie.

Pamiętajcie, że jest wiele dzieci Bożych, które z powodu swojej niewiedzy, nie uznają Mnie, Zbawiciela Ludzkości. Ale dzięki Mojemu Wielkiemu Miłosierdziu, Prawda zostanie im ujawniona poprzez boską interwencję.

Wszyscy ludzie są równi w oczach Mojego Ojca, który chce zjednoczyć wszystkie te dusze w Sobie. On kocha ich wszystkich.

Gdy zobaczą dowód uznają, że to Bóg Najwyższy dał im dar życia wiecznego przez Moją Ofiarę na Krzyżu. W ten sposób wszyscy będą czcić jednego Boga.

Ponieważ istnieje tylko jeden Bóg, który stworzył każdego z was.

Teraz idź, Moja córko i spraw, aby Moje orędzia zostały przekazane każdemu wyznaniu, każdemu narodowi i każdemu dziecku Bożemu.

Włącznie z poganami i tymi o sercach z kamienia.

Nie ma znaczenia czy plują na ciebie czy odmawiają słuchania, trzeba im przekazywać te orędzia.

Każdy człowiek lub ten, który wyznaje Mnie, Jezusa Chrystusa, a nie chce uznać faktu, że chcę przekazać Święte Słowo Boże wszystkim religiom, nie jest prawdziwym chrześcijaninem.

Tak wielu odrzuciło te, Moje orędzia do świata, gdyż obejmuję całą ludzkość i każdą inną religię łącznie z Ateistami.

Nie macie prawa sądzić, że tylko wy, prawdziwi chrześcijanie jesteście kochani przez Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego.

Błogosławieni jesteście i kochani, ale bez nawrócenia całej ludzkości, Mój Ojciec nie osiągnie zwycięstwa, On chce zjednoczyć wszystkie Swoje dzieci.

Na was, Moi wyznawcy, spoczywa wielka odpowiedzialność ze względu na dany wam Dar Prawdy.

Waszym obowiązkiem jest rozpowszechniać Moje Święte Słowo, aby doprowadzić do Królestwa Bożego te biedne dusze, które nie są świadome Mojego istnienia.

Wasz Jezus

 

Zatem teraz powinnaś zrozumieć, dlaczego różnisz się od wizjonerów. Ponieważ jesteś prorokiem i to prorokiem końca czasów

Orędzie nr 492 z serii Ostrzeżenie

piątek, 13.07.2012, godz. 23:05

tekst oryginalny

Moja najukochańsza córko, musisz wiedzieć, że rola proroka różni się od roli wizjonera.

Prorok zawsze będzie wyrzutkiem, zostanie znienawidzony, będą się go obawiać i będzie odizolowany.

Prorok będzie zawsze pracować samotnie, jakby wyrzucony na pustynię. Jedynym owocem na tej jałowej pustyni będzie głos Boga.

Moja córko, gdy czujesz się samotna i opuszczona pamiętaj, że to samo odczuwali prorocy w przeszłości. Wielu proroków czuło ciężar postawionego przed nim zadania.

Większość z nich wiedziało, że nie są godni, aby przekazywać święte Słowo Boże, ale przyjęli boskie wezwanie z Niebios, ponieważ zostali posłani.

Z tego powodu, że byli oni wysyłani do świata, instynktownie znali obowiązki, które musieli wypełniać, ale mimo to, nie było im łatwo.

Każde słowo, które oni wypowiedzieli, zostało odrzucone im z powrotem w twarz.

Każde słowo rozszarpywano w synagogach i świątyniach powstałych na chwałę Bożą. Wielu z nich zostało wyrzuconych przez rodaków i nie mogli już powrócić do miejsc swojego urodzenia.

Wielu stało się koczownikami i nigdy nie znaleźli miejsca, gdzie mogliby zostać przyjęci jak zagubiony syn. Tak więc pracowali i żyli w samotności nie mając nikogo, do kogo mogliby się zwrócić.

Jednak w swoich sercach wiedzieli, że są prowadzeni przez Boga i nie czuli strachu, gdy mówili Jego głosem.

Łaski im udzielone pozwoliły im być silnymi. Nigdy się nie załamali w przekazywaniu ludowi Bożemu ostrzeżeń, proroctw i Słowa Bożego.

Nie miało to dla nich znaczenia, że byli wyśmiewani, bo wiedzieli, że Prawda Boża jest pokarmem życia.

Bez tej Prawdy, dzieci Boże nie miałyby możliwości rozpoznania zapowiedzianych proroctw. A także nie byliby w stanie przyjąć Praw ustanowionych przez Boga dla dobra ludzkości.

Odrzuceni, wyśmiani, odsunięci na margines i uważani za dziwaków, podobnie jak Ja podczas Mojego pobytu na ziemi, wciąż głosili Słowo Boże. Ich słowa żyją wiecznie. Oni nigdy nie umrą, ponieważ wypowiadali słowa Pana, Boga Najwyższego.

I tak będzie z tobą. Pozostaniesz sama, jak głos na pustyni.

Będziesz lekceważona w wielu kręgach Mojego Kościoła na ziemi.

Tym razem z tą różnicą, że proroctwa te będą ujawniać się w twoim życiu i Prawda zostanie udowodniona temu pokoleniu.

Uwierzą wtedy, gdy doświadczą Ostrzeżenia.

Proroctwa Pieczęci, gdy je otwieram i ujawniam tobie ich zawartość, będzie również dowodem na to, że mówię do świata przez ciebie Siódmego Anioła, Siódmego Posłańca.

Będziesz słuchana, choć wzywam cię do zachowania milczenia i nie udzielania komentarzy tym, którzy będą ci zaprzeczać lub cię prowokować.

Jeszcze nie rozumiesz znaczenia tych orędzi. W odpowiednim czasie zrozumiesz. Do tego czasu nie masz uprawnienia, by bronić Mojego Słowa.

Wszelkie próby jakimi będziesz poddawana będą miały na celu podstępne skłonienie cię do odpowiedzi w nadziei, że zostaniesz przyłapana na braku wiedzy. Zatem musisz zachować spokój, pozostać w samotności i być anonimową, dopóki nie udzielę ci wskazówek.

Zatem teraz powinnaś zrozumieć, dlaczego różnisz się od wizjonerów. Ponieważ  jesteś prorokiem i to prorokiem końca czasów.

Ta misja jest chroniona przez Niebiosa i nie zostanie zniszczona.

Idź w pokoju i zrozumieniu, Moja córko.

Twój Jezus

 

 

Po wojnie światowej przyjdą głód i plagi. Jednak modlitwa może złagodzić tę karę

Orędzie nr 491 z serii Ostrzeżenie

piątek, 13.07.2012, godz. 16:25

tekst oryginalny

Moja najukochańsza córko, Moi wyznawcy muszą znać ciąg wydarzeń, bowiem przez zrozumienie tej kolejności, zyskają wiedzę, która umożliwi im przyczynić się do złagodzenia Kary.

Mój Ojciec Przedwieczny ześle Ostrzeżenie jako ostatnią deskę ratunku, aby wlać do ludzkich serc światło Boga, światło Prawdy.

Bez niego większość ludzkości zostałaby wrzucona do Piekła, ponieważ nie byliby godni Królestwa Mojego Ojca.

Jest to Boży Akt Wielkiego Miłosierdzia, aby oderwać wszystkie dzieci Boże od zła i zabrać je do ich prawowitego dziedzictwa.

Ze względu na wielką ciemność ogarniającą Ziemię w tym czasie, kiedy światło Boga już jest bardzo nikłe, ten Boży Akt jest koniecznością.

Oddzieli dobrych od tych, którzy toną w grzechu, ale którzy uparcie będzie się trzymać Bestii i całej chwały, którą ona obiecuje im na tej ziemi. To strata czasu dla tych biednych dusz, ponieważ muszą one wiedzieć, że ich czas na ziemi jest krótki.

Ziemia zostanie zastąpiona nowym Rajem, do którego nie będą mogli wejść, jeśli odrzucą Mój Akt Miłości i Miłosierdzia.

Wielu pozostanie w ciemności. Wiele będzie nawróconych natychmiast. Jeśli większość ludzi okaże skruchę Wielki Ucisk nie będzie tak dotkliwy.

Podobnie Wojna Światowa nie odegra takiego wpływu, jeśli większość ludzi zacznie po Ostrzeżeniu pokutować.

Po wojnie światowej przyjdą głód i plagi. Jednak modlitwa może złagodzić tę karę.

Dużo się módlcie, aby wojna i kara, która po niej nastąpi zostały złagodzone i by można im było zapobiec. Tylko dzięki wierze ludzkości i wierności Mnie, waszemu Boskiemu Zbawicielowi, można będzie to osiągnąć.

Moja córko, to nie Ja, twój Jezus przyniosę te straszne cierpienia. Dokonają ich niegodziwe grzechy człowieka, którego żądza władzy, pieniędzy i kontrola nad światem dla własnego zysku jest nienasycona.

Podczas, gdy wielu Moich wyznawców będzie cierpliwie i ochoczo czekało na Moje Powtórne Przyjście, będzie także więcej zamieszania.

Pojawi się wielu, którzy będą twierdzić, że są Mną, Mesjaszem i ludzie dadzą się zwieść.

Pamiętajcie, co mówiłem, wrócę na ziemię tak, jak ją opuszczałem, kiedy wstępowałem wśród chmur.

Zlekceważcie każdego, który będzie twierdził, że jest Mną w ciele, gdyż tak się nie stanie.

Moi uczniowie będą silni dzięki swojej miłości do Mnie i muszą skupić się na jednym pragnieniu, które, jeżeli zostanie spełnione, przyniesie Mi radość i pocieszenie. To będzie Misja zbawienia dusz, wszystkich dusz, zanim wrócę.

Pamiętajcie, że wierność wobec Mnie będzie kluczem do zbawienia i przyszłego świata, który nie będzie miał końca, gdyż będzie to Nowy Raj, który ofiaruje każdemu z was życie wieczne.

Wasz ukochany Jezus

 

Ostrzeżenie będzie dla wielu wydarzeniem przerażającym, gdyż będzie się wydawało, że nadszedł koniec świata

Orędzie nr 490 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 12.07.2012

tekst oryginalny

Moja najukochańsza córko, niech nikt nie lekceważy wpływu, jaki Ostrzeżenie będzie miało na całą ludzkość.

Ostrzeżenie będzie dla wielu wydarzeniem przerażającym, gdyż będzie się wydawało, że nadszedł koniec świata.

Wielu zostanie świadkami tego, co będzie postrzegane, jako wydarzenie katastrofalne, kiedy będzie się wydawało, że dwie komety zderzają się i eksplodują w bliskiej odległości od powierzchni ziemi.

Płomienie ognia będą wyglądać, jak gdyby wulkan wybuchł na niebie i wielu ogarnie lęk.

Promienie czerwonego ognia będą Promieniami Mojej Krwi, promieniami Mojego Miłosierdzia, dane wam wszystkim jako tak olbrzymi dar, że nikt nie będzie w stanie pojąć tego, co się dzieje.

Wielu poczuje palący ogień przeszywający ich ciała, jak gdyby owładnął nimi żar słońca.

Będą odczuwać wewnątrz palący żar do czasu, gdy pojawi się odczucie pełnej świadomości,  umożliwiające im zobaczenie swoich dusz.

Wielu będzie czuło wstrząsy ziemi, jak gdyby nastąpiło trzęsienie ziemi.

Ziemia zadrży, wyda jęk i wielu upadnie chwytając cokolwiek, by się chronić.

Ale ziemia nie otworzy się i ich nie pochłonie. Ponieważ nie będzie to fizyczne trzęsienie ziemi, ale nadprzyrodzone.

Zanim się to stanie, pogoda oszaleje.

Po eksplozji na niebie, ukarze się Mój Krzyż.

Wielu będzie płakać gorzkimi łzami skruchy i smutku oraz odczują ból upokorzenia z powodu swoich grzechów.

Inni będą krzyczeć i przeklinać, ponieważ nie będą w stanie wytrzymać nadprzyrodzonego światła, boskiego znaku, z powodu ciemności swoich dusz i będą oporni na światło Mojego Miłosierdzia.

Będą wyć z bólu ognia Piekielnego, gdyż Mój Znak Miłosierdzia pokaże im los, który ich czeka, chyba, że się nawrócą i zmienią swoje postępowanie.

Dusze dobre, które Mnie kochają również będą cierpieć, gdyż wiele z nich będzie także splamionych grzechem, ale otrzymają natychmiastowe rozgrzeszenie. Oni też zostaną upokorzeni, gdy zobaczą swój grzech pychy.

Potem wielu pozostanie w budynkach przez kilka dni i będą musieli radzić sobie z powodu braku zaopatrzenia. Dlatego musicie się przygotować.

Będzie to również okres cierpienia, kiedy dusze będą odczuwać ból Czyśćca, gdyż nastąpi ich oczyszczenie. W ten sposób wielu przeżyje objawienie stanu swoich dusz i zostaną upokorzeni tak, jak nigdy przedtem.

Bardzo dużo ludzi zaakceptuje to, co będzie się działo i zrozumieją, że otrzymali wielki Dar Mojej Łaski i Mojego Bożego Miłosierdzia.

Nawrócenie będzie powszechne i na taką skalę jakiej nie widziano od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu.

Miliardy ludzi zwróci się do Boga, ponieważ Prawda stanie się oczywista.

Ludzie będą dokładnie wiedzieli, co nastąpi w Dniu Sądu Ostatecznego i będą wiedzieli, jak ratować swoje dusze, ponieważ otoczy ich Moja Miłość.

Ponownie będą mogli stać się zdrowi na umyśle, ciele i duszy.

Mój Krzyż będzie dowodem objawienia Mojego Bożego Miłosierdzia, które obiecałem ludzkości od tak dawna. Będzie on widoczny na niebie na całym świecie.

Spokój zstąpi na całą ziemię w wyniku tego aktu bożej interwencji danej dzieciom Bożym, aby wybudzić je z letargu.

Ale upadli aniołowie zaatakują wszystkie dzieci Boże przy użyciu oddanej im armii, która odrzuci Mój Kielich Zbawienia.

Pełni goryczy z kamiennymi sercami i zarażeni skazą szatana, będą walczyć z tymi, którzy kochają Boga.

Ich liczba nie będzie wielka w porównaniu z tymi, którzy podążają za Prawdą, ale ich nienawiść skłoni ich do popełniania złych czynów, które zniszczą pokój i ciszę.

Poprzez różne współgrające ze sobą działania wprowadzą oni w życie plan przekonania świata, że to wydarzenie w istocie było wypadkiem, do którego doszło w kosmosie, co według nich naukowcy mogą udowodnić. To smutne, ale wielu uwierzy wówczas, że tak właśnie było i wiele dzieci Bożych upadnie i powróci do starego grzesznego życia, które kiedyś prowadziły.

Potem rozpocznie się walka o dusze i po pewnym czasie dojdzie do ostatecznej bitwy, a wtedy Moje Powtórne Przyjście przeniesie koniec nieprawości.

Moi drodzy wyznawcy, nie pozwólcie, aby te objawienia was wystraszyły.

Zamiast tego przygotujcie się do owego wspaniałego wydarzenia i pozwólcie waszym duszom je objąć.

Przyjmijcie ten wspaniały Boży Akt, aby wzmocnić wasze postanowienia i szerzyć dalej Moją miłość wśród waszych rodzin i przyjaciół.

Bądźcie dumni z waszej więzi ze Mną, waszym Jezusem i pomóżcie Mi ratować dusze, które będą odmawiać przyjęcia Mojego Miłosierdzia.

Idźcie. Przygotujcie się. Cieszcie się, bo chwila jest bliska.

Kocham was.

Wasz Jezus

tekst oryginalny

 

Odrzucą Mnie mówiąc, że Moje Święte Słowo zaprzecza Słowu Bożemu.

Orędzie nr 489 z serii Ostrzeżenie

Środa, 11.07.2012, godz.19.30

Moja droga, umiłowana córko, w tym czasie znosisz Mój ból, ponieważ płaczę z powodu ilości Bożych dzieci, które umierają w stanie grzechu śmiertelnego.

To jest tak bolesne, że Ja cierpię jeszcze raz straszliwe rany zadane Mi podczas Mojego Ukrzyżowania.

Moja córko, ważne jest, abyś zrozumiała, co dzieje się z tobą, ponieważ musisz przygotować się, jak radzić sobie z tą misją, gdy powoduje ona u ciebie takie cierpienia.

Udręki, którą znosisz w Moje Imię, należy się spodziewać.

Gdy jakiekolwiek wybrane dusze przekazywały w przeszłości Moje Święte Słowo dla świata, cierpiały umartwienie, tak samo jak teraz. Były wyśmiewane, dręczone, przedstawiane jako głupie, i co gorsza, oskarżane o oszukaństwo, tak jakby mówiły kłamstwa.

Ja też byłem nazywany kłamcą. Ja też byłem wyśmiewany. Mówili, że jestem naciągaczem, oszustem i występuję przeciwko Bożemu Słowu.

Wynajdywali każdy pretekst, aby udowodnić, że Ja jestem oszustem.

Wykorzystywali nawet Święte Słowo Boga, Mojego Przedwiecznego Ojca, aby próbować i udowadniać, że to, o czym Ja mówiłem, zaprzecza Pismu Świętemu.

Każdy może powiedzieć, że przedstawia Słowo Boże. Bardzo niewielu tych, którzy twierdzą, że otrzymują Słowo Boże, jest traktowanych poważnie. Zazwyczaj są oni ignorowani.

Ale ci, którzy mówią, że mówią w Moje Imię, chociaż tak nie jest, i którzy celowo rozprzestrzeniają kłamstwa, są zazwyczaj oklaskiwani i akceptowani, poprzez podstępny wpływ szatana.

W przypadku prawdziwego proroka moc Mojego Głosu jest taka, że będzie ona wywoływać bardzo silną reakcję. W takich przypadkach ludzie albo przyjmą Moje Słowo z miłości do Prawdy, albo kategorycznie Mnie odrzucą.

Ci, którzy Mnie akceptują, poczują Moją Miłość dotykająca ich dusze w sposób, który rozpali ich serca tak, że nie może być odwrotu.

Ci, którzy Mnie odrzucają, nie zignorują Mnie. Zamiast tego będą wyszydzać Mnie i oczerniać Moje Święte Słowo ze złośliwością, która jest sprzeczna z Chrześcijańskimi cnotami, które jak twierdzą, posiadają.

Odrzucą Mnie mówiąc, że Moje Święte Słowo zaprzecza Słowu Bożemu, tak jak robili, kiedy chodziłem po ziemi.

Oni nie rozumieją, dlaczego Moje Słowo wytwarza tak potężną reakcję. Zostali skuszeni przez szatana i nie wiedzą o tym. Zawiodła ich czujność i pozwolili mu przesłonić ich miłość do Mnie.

Nikt nie zignoruje Mojego Słowa. Nie mogą tego zrobić. Ponieważ, tak czy tak, spowoduje Ono reakcję, czy to z miłości, czy z nienawiści.

Wasz Jezus

 

Krucjata Modlitwy (65) – Za tych w stanie grzechu śmiertelnego

Poniedziałek, 09.07.2012, godz.23.00

„O Drogi Jezu, Zbawicielu ludzkości,
Przez Twoje Boże Miłosierdzie błagam o łaskę dla tych wszystkich
słabych dusz w stanie grzechu, które może zostaną zabrane z tej ziemi podczas Ostrzeżenia.
Wybacz im ich grzechy i przez pamięć Twojej Męki błagam Cię, udziel
mi dla zadośćuczynienia za ich grzechy tej szczególnej łaski -
Ofiaruję siebie Tobie, w umyśle, ciele i duszy, jako pokutę dla ocalenia
ich dusz, i aby przynieść im życie wieczne.
Amen.“

 

Wszyscy ludzie żyjący na świecie ujrzą swoje dusze i będą wiedzieć, w wielu przypadkach po raz pierwszy, że je posiadają.

Orędzie nr 488 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 09.07.2012, godz.23.00

Moja droga, umiłowana córko, pragnę teraz przygotować do Ostrzeżenia wszystkich Moich wyznawców w sposób, który pomoże nie tylko im, ale ich wszystkim bliskim.

Nie wystarczy jedynie okazywanie skruchy z powodu strachu. Niezbędna jest pokuta.

Wszyscy Moi wyznawcy, posłuchajcie teraz Moich zaleceń, aby przygotować wasze dusze na Ostrzeżenie.

Musicie rozpocząć rozmyślanie o wszystkich grzechach, których jesteście winni wobec siebie i waszych sąsiadów.

Katolicy pośród was, musicie co dwa tygodnie uczęszczać do Sakramentu Spowiedzi, jeśli chcecie pozostawać w stanie Łaski.

W ten sposób wasz ból podczas Ostrzeżenia będzie łagodny i będziecie mieć siłę, aby pomóc waszym braciom i siostrom, którzy cierpieć będą okropny ból i poczucie winy, ponieważ spróbują zaakceptować Oświetlenie ich sumień.

Ci spośród was, którzy jesteście Chrześcijanami lub innego wyznania, ale wierzycie w te przekazy, musicie odmawiać modlitwę daną wam przez Krucjatę Modlitwy (24) – Odpust zupełny dla Rozgrzeszenia

Musicie odmawiać tę modlitwę przez siedem kolejnych dni, a Ja, wasz Jezus, udzielę wam przebaczenia.

„O Mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi.
Jesteś Płomieniem, który porusza wszystkie dusze.
Twoje Miłosierdzie i Miłość nie zna granic.
Nie jesteśmy godni Ofiary dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu,
Wiemy jednak, że Twoja Miłość do nas jest większa niż miłość, którą mamy dla Ciebie.

Udziel nam, o Panie, daru pokory, abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo.
Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię,
by głosić Prawdę Twojego Świętego Słowa i przygotować naszych braci i siostry
na Chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Czcimy Ciebie,
Wysławiamy Ciebie,
Ofiarujemy samych siebie, nasze utrapienia, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie dla ratowania dusz.
Kochamy Cię Jezu.
Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi, gdziekolwiek są.
AMEN”

Teraz również pozostawiam wam specjalną modlitwę do odmawiania, za te słabe dusze, które mogą umrzeć od wstrząsu podczas Ostrzeżenia, i które może będą w stanie grzechu śmiertelnego.

Krucjata Modlitwy (65) – Za tych w stanie grzechu śmiertelnego

„O Drogi Jezu, Zbawicielu ludzkości,
Przez Twoje Boże Miłosierdzie błagam o łaskę dla tych wszystkich
słabych dusz w stanie grzechu, które może zostaną zabrane z tej ziemi podczas Ostrzeżenia.
Wybacz im ich grzechy i przez pamięć Twojej Męki błagam Cię, udziel
mi dla zadośćuczynienia za ich grzechy tej szczególnej łaski -
Ofiaruję siebie Tobie, w umyśle, ciele i duszy, jako pokutę dla ocalenia
ich dusz, i aby przynieść im życie wieczne.
Amen.“

Moi wyznawcy, Ostrzeżenie będzie wielkim wydarzeniem Ocalenia, gdzie udowodnię światu Moje Boże Miłosierdzie.

Wszyscy ludzie żyjący na świecie ujrzą swoje dusze i będą wiedzieć, w wielu przypadkach po raz pierwszy, że je posiadają.

Czas jest teraz bliski i musicie rozpocząć przygotowania.

Nie zapomnijcie o Moich instrukcjach, aby posiadać trwałą żywność na dziesięć dni, poświęcone świeczki i poświęcone przedmioty w waszych domach.

Ufajcie Mi i radujcie się, ponieważ wiele dusz zostanie uratowanych.

Nie ujawnię daty, ale wy wiecie, co musi zostać zrobione.

Kiedy wasze grzechy zostaną ujawnione, musicie poprosić Mnie o przebaczenie wam i pochylić się w pokornej wdzięczności za ten Boski Dar, jakim jest wasz paszport do życia wiecznego w Nowym Raju na Ziemi.

Pamiętajcie, że nie ma takiego grzechu, bez względu na to, jak jest poważny, który nie może być odpuszczony, jeśli tylko okazana jest prawdziwa skrucha.

Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus

 

Bądźcie ostrzeżeni. Nowa Światowa Religia będzie wydawać się z zewnątrz dobrą i pobożną organizacją, pełną miłości i współczucia.

Orędzie nr 487 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 08.07.2012, godz.17.17

Moja droga, umiłowana córko, wielka apostazja, o której mówiłem, nabiera teraz tempa na całym świecie.

Tym razem rozprzestrzenia się jak zasłona nad Moim Świętym Kościołem na ziemi i zaciemnia jego zdolność widzenia, jak gęsta mgła.

Jest to moment wielkiego podziału Mojego Kościoła na dwa obozy.

Z jednej strony będziecie mieli Moje ukochane, wierne, wyświęcone sługi, którzy podążają za Moimi Naukami, i którzy nigdy od nich nie odbiegają.

Z drugiej strony znajdą się ci kapłani i inni przywódcy w Moich Chrześcijańskich Kościołach, którzy pozostają są pod wpływem współczesnego życia, i którzy profanować będą Moje Prawa.

Oni uginają się pod presją ludzi oczekujących, że wykażą tolerancję w Imię Boga zmieniając Boże Prawa, aby dostosować je do ludzkich potrzeb.

Są pełni pychy, arogancji i ziemskich ambicji. Dla nich nie będzie miało znaczenia, jeśli zmienią Święte Sakramenty, aby pasowały do grzesznego programu.

Nie. Oni ułatwią akty odrazy, które zostaną popełnione w Kościołach Mojego Ojca, a wszystko w imię praw obywatelskich i tolerancji.

Zaakceptują grzech i będą Mnie obrażać obnosząc się z takimi grzechami przed Moimi Świętymi Tabernakulami,  spodziewając się ode Mnie przyjęcia tych ohydnych czynów.

Wkrótce zniosą Święte Sakramenty, aby zadowolić wszystkich.

W ich miejsce odbywać się będą uroczystości, imprezy i inne formy rozrywki.

To stanie się Nowy Światowym Kościołem, który będzie się szczycił imponującym budynkiem w Rzymie, ale który nie będzie honorował Boga.

Zostanie zbudowany z tajemnymi, satanistycznymi symbolami, widocznymi dla wszystkich, i będzie wielbić bestię.

Wszelki grzech, odrażający dla Mojego ukochanego Ojca, zostanie publicznie uczczony i miliony ludzi zaakceptują ich prawa deprawacji, jakby były godne w Oczach Boga.

Moi wyświęceni słudzy, którzy pozostaną lojalni wobec Mnie, będą musieli odprawiać tajne Msze lub dotknie ich uwięzienie.

Zbiorą się w mocy i napełnieni Duchem Świętym, nadal będą karmić Boże dzieci Pokarmem Życia.

Muszą zapewnić, aby tym wszystkim, których poprowadzą, zaofiarowana została ochrona Pieczęcią Boga Żywego.

Czas na Nową Świątynię, która zostanie zbudowana na cześć bestii, jest obecnie bardzo bliski.

Zostanie wybudowana pod dyktaturą antychrysta, który wkrótce wejdzie na światową scenę, jako człowiek pokoju.

Zbierzcie się razem wszyscy Moi wyznawcy, tak szybko, jak tylko możecie. Moi kapłani, którzy rozpoznają Mój Głos, musicie rozpocząć przygotowania w celu zapewnienia, że Mój Kościół na ziemi będzie mógł z mocą przetrwać nadchodzące prześladowania.

Z czasem miejsca schronienia będą dla was gotowe do wykorzystania, ponieważ pouczałem Moich wyznawców przez jakiś czas, aby zapewnić, że będą służyć waszym celom.

To prześladowanie będzie krótkie i przetrwacie je, chociaż będzie bolesne.

Bądźcie ostrzeżeni. Nowa Światowa Religia będzie wydawać się z zewnątrz dobrą i pobożną organizacją, pełną miłości i współczucia.

Będzie emanować wspaniałym obrazem tolerancji i wychwalać każdy grzech znany Bogu. Przekręci każdy grzech tak, że będzie wydawał się do zaakceptowania w oczach Boga.

Ale musicie wiedzieć, że taka ohyda napawa Mnie obrzydzeniem i biada tym, którzy podążają tę niebezpieczną drogą do wiecznego potępienia.

Grzech zawsze będzie grzechem w Moich Oczach.

Czas nie zmieni tego. Nowe reguły, aby dopasować je ludzkiej pogoni za grzesznymi pragnieniami, nigdy nie zostaną przez Mnie zaakceptowane.

Przygotujcie się teraz do tego wielkiego oszustwa, bo nastąpi ono bardzo niedługo.

Wasz Jezus

 

Oni mogą nie słuchać, ale Słowo Boże musi być im dane.

Orędzie nr 486 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 07.07.2012, godz.15.30

Moja droga, umiłowana córko, gdy proszę ludzkość, aby słuchała Mojego Głosu, to rani Mnie kiedy ci, którzy Mnie kochają, mówią, że Ja nigdy nie przemawiałbym w ten sposób.

Gdyby tylko posłuchali, to podniosłoby Moje Serce i o wiele więcej dusz zostałoby ocalonych.

Poprzez te Orędzia, Moimi Boskimi Ustami, przekazywane jest Przygotowanie do Mojego Powtórnego Przyjścia.

Przygotowanie do Moich Narodzin było także najpierw podane do wiadomości poprzez proroków, aby ostrzec Boże dzieci o nadejściu Mesjasza.

Dlaczego Moi uczniowie na ziemi odmawiają zaakceptowania, że Mój Ojciec posłałby Swoich proroków, aby obwieścić Moje Powtórne Przyjście?

Jak niewiele tak naprawdę wiedzą o sposobie, w jaki Mój Przedwieczny Ojciec przygotowuje ludzkość do wielkich wydarzeń.

Moje Duchowieństwo, Moi wyświęceni słudzy, muszą teraz usłyszeć Moje wołanie, ponieważ potrzebuję ich pomocy. Jednak wielu zaniecha odpowiedzi. Odrzucą Mnie, przez Moje orędzia.

Zrozumieją Prawdę, ale tylko wtedy, gdy będzie już za późno.

Moja córko, nigdy nie obawiaj się publikować przekazów, w tym tych dziwnych dla ciebie lub zatrważających.

Oni mogą nie słuchać, ale Słowo Boże musi być im dane.

Człowiek nie może ci nakazać, abyś powstrzymała przekazywanie Świętego Bożego Słowa.

Zasłoń uszy i ignoruj pogardę opinii, bo to nie jest ważne.

Do tych z was, którzy nazywają siebie chrześcijanami, a którzy traktują z pogardą Moje orędzia, mówię to:

Rozdzierając Moje Słowo na części, atakując Moje przekazy i ośmieszając Moje Słowo, przecięliście przewód łączący was z Moim Sercem.

Nie możecie zaakceptować Moich orędzi, ponieważ myślicie, że Mnie znacie i rozpoznajecie Moje słowa, gdy są wypowiedziane. Jednak zamiast tego, padliście ofiarą zwodziciela, którzy zaślepia was wobec Prawdy.

Wzywam was wszystkich, po raz kolejny, wołajcie do Mnie, waszego ukochanego Jezusa, i pozwólcie Mi otworzyć wasze serca.

Pozwólcie Mi napełnić was mocą Ducha Świętego, tak abyście Mnie rozpoznali.

Kapłani, nakłaniam was do zrozumienia, że nadszedł czas wypełnienia się proroctw Daniela i otwarcia przeze Mnie, Baranka Bożego, Pieczęci z Księgi Objawienia.

Przypomnijcie sobie Moją Obietnicę.

Ja przyjdę powtórnie sądzić żywych i umarłych.

Moja Obietnica przyniesienia wiecznego życia wszystkim tym, którzy są Mi wierni, zacznie się wkrótce spełniać.

Musicie upewnić się, że przygotowaliście się odpowiednio do tego Chwalebnego Wydarzenia.

Wasz Jezus

 

Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona, kiedy aniołowie wyleją ogień z czterech naroży Niebios.

Orędzie nr 485 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 06.07.2012, godz.16.15

Moja droga, umiłowana córko, czas został ułożony tak, że te Moje Święte Przekazy do świata słyszane są przez każdą duszę, młodych i starych, na wskroś każdego narodu.

Wiele Bożych dzieci usiądzie i posłucha Moich instrukcji, jeśli Przekazy te zostały im udostępnione.

Wiedzcie teraz, że zmiany już się rozpoczęły jak prorokowano, gdy rośliny nie będą już przynosić swojego owocu jak przedtem, i kiedy pory roku nie będą już dłużej te same.

Zmiany te następują przez Rękę Mojego Przedwiecznego Ojca, ponieważ On przynosi nowe prawa ziemi, których nikt nie przeoczy.

Nic na świecie w prawach natury nie pozostanie takie, jak było kiedyś.

Morza podniosą się, wody wyleją, ziemia zadrży, a gleba stanie się jałowa.

Mój Ojciec nałoży wielką karę, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się grzechu, który jest dla Niego źródłem wielkiego smutku.

Te narody, które przeciwstawiają się Jego Prawom, bardzo ucierpią. Wkrótce zrozumieją, że ich grzechy nie będą tolerowane i zostaną ukarani.

Ich kara jest po to, aby zapobiec zakażeniu przez nich innych dusz, i jeśli nie zmienią swojego nikczemnego postępowania, to będą zmuszeni do tego przez Boską interwencję.

Moja córko, musicie teraz szybko rozprzestrzeniać Moje Słowo, ponieważ Ostrzeżenie jeszcze się przybliżyło.

Wielu narodom musi być dana Księga Prawdy, tak aby mogły przygotować się do Mojego Powtórnego Przyjścia.

Czas na Moje Powtórne Przyjście nastąpi po Ostrzeżeniu.

Kary, przekazywane do aniołów w Niebie z polecenia Mojego Ojca, rozpoczęły się etapami. Będą się one nadal nasilały, ponieważ nadal narasta grzech.

Bitwa rozpoczęła się i jej wczesne etapy mogą być dostrzegane w wielu krajach.

Wszyscy będziecie świadkami klimatycznych zniszczeń, które opadną na ziemię jęczącą z bólu z powodu upodlenia grzechem.

Nasilą się trzęsienia ziemi i naród po narodzie ucierpi zgodnie ze skazą grzechu, która uszkadza jego rdzeń.

Przywódcy, którzy idą za antychrystem, nie umkną Oku Mojego Ojca i zostaną zniszczeni.

Mój Ojciec ukarze tych, którzy kierują teraz nikczemnymi rządami, aby ocalić Swoje dzieci z ich podłego uchwytu.

On nie będzie stać bezczynnie i patrzeć, jak ci przywódcy, którzy podążają za antychrystem, pozostającym w tej chwili w ukryciu, niszczą Jego dzieci.

Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona, kiedy aniołowie wyleją ogień z czterech naroży Niebios.

Wówczas wielu będzie wiedziało, że coś jest źle, i że jest to spowodowane gniewem Mojego Ojca.

Mimo to, wielu nadal się nie nauczy. Wielu nawróci się po Ostrzeżeniu. Jednak wielu nie uczyni tego, nawet wtedy, gdy wszystkim im dany będzie dowód stanu ich dusz.

Będą nadal uwielbiać fałszywe pokusy, które jak sądzą, ziemia ma do zaoferowania. Tylko, że tym razem, ich żądze i te materialne bóstwa, które czczą, staną się jeszcze bardziej obsceniczne i podłe. Wszystkie ich grzechy, widoczne dla wszystkich, którzy mogą je zobaczyć jakimi one są, staną się tak ohydne, że niektóre z Bożych dzieci nie będą w stanie tego znieść.

Każdy odrażający grzech będzie publicznie pokazywany z pogardą dla Boga.

Wszelkie działanie upodli grzeszników do takich głębin, że będą zachowywać się jak zwierzęta.

Cały szacunek dla ludzkiego ciała zniknie i wszelkie nikczemne żądze obnoszone będą wobec świata, aby je ujrzał, bez jakiegokolwiek wstydu w ich duszach.

Oni są więźniami szatana. Wszyscy z nich są Bożymi dziećmi, ale utracą swoje dusze dla bestii.

Kary są częścią Bożych planów oczyszczenia ziemi, aby oczyścić zarówno grzeszników, jak i grunt, po którym chodzicie.

Tylko wtedy, gdy ziemia zostanie oczyszczona, może nastąpić Moje Powtórne Przyjście.

Módlcie się Moi wyznawcy o odwagę i męstwo, dla poradzenia sobie z tymi karami.

Nigdy nie wolno wam się ich obawiać, ponieważ wy, Moja armio, będziecie modlić się za te narody i pomagać w oczyszczaniu niezbędnym dla nawrócenia ludzkości.

Pieczęć Boga Żywego chronić będzie każdego z was.

To z powodu Miłości, którą Mój Ojciec ma dla wszystkich Swoich dzieci, musi je ukarać, ponieważ jeśli tego nie uczyni, pomaszerują naprzód, nieświadomie, w kierunku bram Piekła.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Nikt nie potrafi wyjaśnić, jak Ja stworzyłem wszechświat lub ludzkość, bez względu na to, jak próbujecie, gdyż jest to niemożliwe.

Orędzie nr 484 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 05.07.2012, godz.15.30

Moja najdroższa córko, pomóż Mi w Moim smutku, ponieważ płaczę za wszystkimi Moimi dziećmi, które odmawiają zaakceptowania, że Ja istnieję.

Jak Ja tęsknię za nimi.

Jak płaczę za ich słabymi duszami.

Tak inteligentne i mądre miarą ludzkiego rozumu, a nie udaje im się pojąć Prawdy, kim Ja Jestem.

Ja Jestem Początkiem.

Ja Jestem Twórcą wszystkich rzeczy.

Ja Jestem ich Ojcem, chociaż Mnie odrzucają.

Jeśli tylko mogłyby ujrzeć Prawdę.

Jeśli tylko mogłyby pozwolić Mi dotknąć ich serc, tak abym mógł pokazać im Moje cudowne i chwalebne plany, oczekujące na nie.

Wiele z tych dusz nie zna Mnie, nie z własnej winy.

Tym duszom pokazana zostanie Prawda, tak że wybiorą Moją Drogę.

Z kolei ci, którym Prawda została dana, ale którzy pozwolili zaślepić się ludzkiemu rozumowaniu i gloryfikacji ludzkiej inteligencji, są teraz dla Mnie zagubieni.

Wiele z tych dusz nawróci się, ale wiele odmówi Kielicha Zbawienia podarowanego im przez Mojego umiłowanego Syna.

Dzieci Mojego Serca, błagam was, pomóżcie Mi uratować Moje drogie dzieci.

Moje łzy płyną w tym czasie i proszę was, przyprowadźcie je do Mnie poprzez Boże Miłosierdzie Mojego Syna.

Tak wiele z tych dusz, włącznie z małymi dziećmi, wyzywająco i publicznie odrzuca mnie, aby pokazać innym, jak są sprytne.

Przesadny szacunek dla ludzkiej inteligencji jest pokusą wpojoną w dusze Moich dzieci przez wroga.

Bestia pożera dusze Moich dzieci, a one nie mają pojęcia, co ona z nimi robi.

Tak wiele upadłych aniołów przekonuje ludzkość, że ludzka inteligencja jest bezbłędna.

Kiedy ludzkość uważa, albo sama siebie przekonuje, że zna Boże Prawo Stworzenia, to popadła w kłamliwą pułapkę.

Nikt nie potrafi wyjaśnić, jak Ja stworzyłem wszechświat lub ludzkość, bez względu na to, jak próbujecie, gdyż jest to niemożliwe.

Kiedy ludzie się nauczą?

Kiedy ujrzą, że te Moje dzieci, o czystych, zwyczajnych i pokornych duszach, które akceptują Mnie, rozumieją tę prostą prawdę?

One nie potrzebują dowodu, ponieważ czują Moją Miłość w swoich czystych sercach, które pozostawiają otwarte, tak że mogę wypełnić ich dusze Bożymi Łaskami.

Ja Jestem waszym Bogiem, waszym Stwórcą i waszym Naturalnym Ojcem.

Moje dzieci muszą przyjść do Mnie poprzez Mojego Umiłowanego Syna i z własnej wolnej woli. Ja nie mogę ich zmusić.

Wam, Moje dzieci, została dana moc, aby pomóc ocalić ich dusze.

Wszystkim z was, którzy odpowiedzą na Moją prośbę, aby ratować waszych braci i siostry poprzez modlitwę i wyrzeczenia, przyznane zostaną szczególne łaski.

Moja Moc jest nieskończona.

Moje cuda, w połączeniu z cierpieniami i modlitwami Moich dzieci, zostaną wykorzystane dla ratowania zagubionych dusz od wiecznej śmierci.

Kocham was, Moje umiłowane, kochane dzieci.

Przyjdźcie i pomóżcie Mi zjednoczyć Moją ukochaną rodzinę i pomóżcie Mojemu Synowi pokonać bestię, zanim skradnie więcej Moich dzieci.

Wasz Kochający Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Krucjata Modlitwy (64) – Ocal moich braci i siostry

Środa, 04.07.2012, godz.12:50

„O mój najdroższy Zbawicielu, Jezu Chryste,
przyjmij mój dar modlitwy i wyrzeczeń, aby pomóc ocalić moich braci i siostry
z pułapki ciemności, w której się znajdują.
Pozwól mi pomóc uratować ich dusze.

Błagam Cię, przebacz im za ich grzechy i proszę,
abyś wypełnił ich dusze Duchem Świętym,
tak żeby przybiegły w Twoje ramiona, do schronienia, którego one tak rozpaczliwie potrzebują, zanim zostaną utracone na zawsze.
Dla tych dusz ofiaruję Tobie mój dar oddania się w pokornej niewoli i dziękczynieniu.
Amen.”

 

 

Najświętsza Maria Panna: Dzieci, cokolwiek dzieje się w świecie, musicie wiedzieć, że dowodzi Najwyższy Bóg.

Orędzie nr 483 z serii Ostrzeżenie

Środa, 04.07.2012, godz.12:50

Moje dziecko, ci którzy byli świadkami cudów Moich objawień na ziemi będą wiedzieli, że czas przepowiedzianych tajemnic i proroctw będzie się szybko rozwijał.

Dzieci, od pewnego czasu dałam się poznać światu, aby pomóc wam przygotować się do chwalebnego Powrotu Mojego Syna.

Mój Syn przygotowuje was wszystkich poprzez wizjonerów i proroków, tak żebyście stali się godni otrzymania Jego Daru Wiecznego Życia.

Nigdy nie wolno wam obawiać się przyszłości, jeśli wierzycie w Mojego Syna, ponieważ On jest Chlebem Życia, a wy otrzymacie wspaniałą nową przyszłość.

Cokolwiek dzieje się w świecie, musicie wiedzieć, że dowodzi Najwyższy Bóg.

Wąż ma małą moc wobec Mojego Ojca.

Moc węża wzmacniana jest tylko przez tych, którzy padają ofiarą grzechu i pokus, które on stawia na ich drodze.

Człowiek staje się więźniem kiedy grzeszy, ponieważ słabnie jego siła oparcia się innym grzechom i przewinieniom przeciw Mojemu Ojcu.

Następnie kontynuuje on grzeszenie, dopóki nie zostanie pochłonięty ciemnością, która jest tak gęsta, że nie może od niej uciec, nie ważne jak bardzo się stara.

Dzieci, jesteście teraz zobowiązane, poprzez waszą miłość do Mojego Syna, aby pomóc tym biednym duszom.

Tylko wy możecie im pomóc i uratować je, ponieważ wiele z nich nie będzie w stanie pomóc samym sobie.

Jesteście żołnierzami, których Mój Syn potrzebuje w tym czasie. To dzięki waszej miłości do Niego, udzieli On łask zagubionym duszom, jeśli przywołacie Jego pomoc poprzez wasze modlitwy.

Oto Krucjata Modlitwy, aby ocalić grzeszników.

Krucjata Modlitwy (64) – Ocal moich braci i siostry

„O mój najdroższy Zbawicielu, Jezu Chryste,
przyjmij mój dar modlitwy i wyrzeczeń, aby pomóc ocalić moich braci i siostry
z pułapki ciemności, w której się znajdują.
Pozwól mi pomóc uratować ich dusze.

Błagam Cię, przebacz im za ich grzechy i proszę,
abyś wypełnił ich dusze Duchem Świętym,
tak żeby przybiegły w Twoje ramiona, do schronienia, którego one tak rozpaczliwie potrzebują, zanim zostaną utracone na zawsze.
Dla tych dusz ofiaruję Tobie mój dar oddania się w pokornej niewoli i dziękczynieniu.
Amen.”

Dzieci, jesteście jednością z Moim Synem.

Wasza miłość przynosi Mu wielką pociechę, a wasze ofiary i modlitwy pomogą Mu przyprowadzić całą ludzkość do bezpieczeństwa Jego Nowego Raju na ziemi.

Dopiero wtedy Święta Rodzina Najwyższego Boga może ponownie zjednoczyć się i żyć w pokoju na wieki wieków.

Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia

 

Najgorszym cierpieniem ze wszystkich jest pustka duchowa, gdzie nie odczuwa się ani odrobiny miłości do Mnie, Waszego Jezusa

Orędzie nr 482 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 03.07.2012, godz. 20:00

tekst oryginalny

Moja najukochańsza córko, kiedy zsyłam doświadczenia, takie jak oschłość duchowa, trzeba nauczyć się ją rozpoznawać.

Należy również przyjąć, że jeśli znosicie taką oschłość duszy, to nie pojawia się ona bez przyczyny. Jest po to, aby zbawiać dusze poprzez takie cierpienie.

Wiele dusz ofiarnych uważa, że cierpienie jest jedną z dwóch rzeczy.

Po pierwsze jest zewnętrznym prześladowaniem, które będziecie cierpieć z powodu swojej pracy.

Wtedy jest cierpienie fizyczne dobrowolnie Mi ofiarowane jako dar, aby uratować dusze milionów.

Wówczas najgorszym cierpieniem ze wszystkich jest pustka duchowa, gdzie nie odczuwa się ani odrobiny miłości do Mnie, Waszego Jezusa, gdzie żadna modlitwa nie uwolni cię z więzienia pustyni.

Każda próba spowoduje, że modlitwa stanie się zawiła.

Każda próba okazania Mi miłości i współczucia będzie walką.

Jest to forma duchowego opuszczenia, gdzie wydaje się, że jestem tak daleko, że nie można już do Mnie dotrzeć.

Ale nie wiecie tego.

To jest Dar, łaska ode Mnie. Poprzez którą wzrastacie w Moich Oczach, a dopuszczam te próby i cierpienia, które znosicie z powodu waszej hojnej i czystej miłości, aby zbawić ciemne dusze.

Może się to wydawać niesprawiedliwe, ale przybliży was to do Mojego Najświętszego Serca, gdy bardziej będziecie cierpieć Moje prześladowania ze względu na grzechy ludzkości.

Tylko ci z czystymi, pokornymi sercami, którzy nie szukają swego, gdy stawiają Mnie przed wszystkim, co jest na tej ziemi, mogą znosić Mój ból.

Takie dusze są starannie wybrane przeze Mnie i będą ze Mną pracować, poprzez ich dar cierpienia, aby pomóc Mi w Moim Planie Zbawienia.

Nie bój się Moja córko, że Mnie tam nie ma. Możesz nie czuć Mojej obecności, nie widzieć Mnie czy nie odczuwać głębokiej miłości do Mnie, jak zazwyczaj, ale jestem przy tobie.

Zawsze Mi ufajcie, Moi kochani wyznawcy, nawet jeśli trudno wam się modlić.

Zaufajcie Mi, kiedy odczuwacie tęsknotę za Mną i nie możecie jej zaspokoić czy ugasić, bez względu na to, jak bardzo pragniecie porozumieć się ze Mną.

Pamiętajcie, że kiedy to się stanie, Ja będę o wiele bliżej niż myślicie.

Pamiętajcie, że w tych czasach podnoszę was, byście stali się prawdziwymi żołnierzami, prawdziwymi wojownikami w Mojej walce zbawienie dusz.

Kocham was. Nigdy się nie poddawajcie. Nigdy nie czujcie się rozczarowani, ponieważ zawsze idę z wami.

Nadejdzie dzień, kiedy cierpienia zostaną zapomniane. Ich miejsce zastąpi radość, która rozleje się po świecie, a będzie to możliwe tylko dzięki waszym ofiarom za wszystkie dzieci Boże, którzy potrzebują waszej pomocy.

Wasz Jezus

 

Moje Słowo jest Moim Słowem. Nikt nie może bronić Mojego Słowa, gdyż jest wykute w kamieniu.

Orędzie nr 481 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 02.07.2012, godz.18.00

Moja droga, umiłowana córko, jest ważne, aby Moi uczniowie zachowali cierpliwość.

Przyszłość nigdy nie może być przyspieszona.

Plany, określone przez Mojego Przedwiecznego Ojca, rozwiną się naturalnie przez Bożą Opatrzność.

Bardzo cenny jest przyznany wam czas, aby pomóc Mi przygotować ludzkość na Moje Wielkie Miłosierdzie. Jest to czas, w którym wielu zostanie uratowanych poprzez wasze modlitwy.

Nadzieja, wiara i miłość dla Mnie, waszego ukochanego Jezusa, podtrzyma was w waszej misji.

Kiedy będziecie świadkami potworności przed wami, kiedy wszystko postawione na Moją cześć zostanie zniszczone, wtedy będziecie wiedzieć, że chwila jest coraz bliżej.

Musicie pamiętać, że rzeczy te muszą się wydarzyć, i że waszym obowiązkiem, jako części Mojej Armii, jest walka i opór wobec wroga.

Moja Armia wyposażona zostanie w Boże Dary i porwie nimi tych, którzy są w ciemności.

Przygotowanie wymaga czasu. Modlitwa przybliża was do Mojego Najświętszego Serca i wypełnia wasze dusze tlenem niezbędnym, aby przetrwać nadchodzącą bitwę.

Ponieważ umacniacie się łaskami, które Ja wam daję, stanie się bardzo łatwe zidentyfikowanie waszych wrogów, którzy nienawidzą wszystko, co Ja oznaczam. Spowoduje to wasz ból, rany i gniew, ale zawsze musicie zachować godność w Moje Imię.

Kiedy otrzymacie wyzwanie w Moje Imię, musicie reagować miłością. Nigdy nie próbujcie analizować Moich przekazów, ponieważ nie musicie tego robić.

Moje Słowo jest Moim Słowem. Nikt nie może bronić Mojego Słowa, gdyż jest wykute w kamieniu.

Każdy człowiek, wszyscy, którzy starają się pokonać Moje Słowo lub rzucają na Nie oszczerstwa, poniosą porażkę, gdyż wobec Mojego Świętego Słowa są bezsilni.

Teraz, gdy już znacie Mój Głos, musicie poznać ból, którego znoszenia możecie oczekiwać, kiedy głosicie w tych czasach Moje Słowo.

Wspomnijcie dzisiaj Moje Imię, nawet wśród tak zwanych chrześcijan, a zapanuje tam niewygodna cisza.

Mówcie otwarcie o dobru i źle, a zostaniecie wyszydzeni.

Wykażcie w jaki sposób grzech może zniszczyć wasze dzieci, a zostaniecie zapytani –  co to jest grzech?

Dziś wielu nie wie, czym jest grzech. Wielu akceptuje grzech jako normalną część, dopuszczalną cechę, w swoim życiu.

Są uszczęśliwieni akceptując grzech, ponieważ daje im to swobodę w dążeniu do innych przyjemności, wielbieniu fałszywych bogów i zaspokajaniu ich żądz.

Nie, oni nie chcą słuchać, ponieważ im to nie pasuje.

Wy, Moi ukochani wyznawcy, będziecie postrzegani, jako mający obsesję na punkcie miłości do religii i miłości Boga, która dziś w zaślepionych oczach rodzi mało owoców.

Dlatego musicie się przygotować. Dlatego musicie być silni. Właśnie dla tych dusz, za które musicie się modlić i pomóc Mi uratować.

Pozwolenie takim duszom, aby was zdenerwowały, zraniły lub obraziły, jest stratą czasu.

Zareagujcie miłością i dostojnym milczeniem.

Nigdy nie obawiajcie się głosić Mnie, ale nigdy wmuszajcie Mnie duszom w taki sposób, że będą od was uciekać. Zamiast tego przyprowadźcie je do Mnie poprzez wasze modlitwy i cierpienia.

Błogosławię was Moja silna, dzielna Armio.

Kocham was.

Idę z wami, z każdym waszym krokiem stawianym, aby przyprowadzić Mi dusze.

Wasz ukochany Jezus Chrystus

 

Sakramenty Świętej Spowiedzi, Chrztu, Małżeństwa i Świętej Eucharystii muszą być zachowane.

Orędzie nr 480 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 01.07.2012, godz.15.45

Moja droga, umiłowana córko, jakże przytłacza Mnie w tej chwili grzech i jak cierpię mękę odrzucenia.

Moja Głowa jest miażdżona, jak przez ciernie w Mojej Koronie, właśnie wtedy, gdy głowa Mojego Kościoła, Mój Święty Wikariusz na Ziemi, cierpi ból prześladowań, które znosi z rąk swoich wrogów.

Mój Kościół na ziemi, Moje Ciało na ziemi, jest jednym. Ukrzyżowanie jest przygotowywane.

Doktryny Mojego Kościoła, tak jak Moje Nauki na ziemi, które zostały rozdarte przez tych faryzeuszy i tych, którzy sądzili, że znali Słowo Mojego Ojca lepiej niż Ja, wkrótce zostaną rozrzucone na kawałki.

Musicie wszyscy modlić się za Mój Kościół na ziemi. Musicie zawsze pamiętać, że nie istnieje żadna inna doktryna, niż ta głoszona przeze Mnie podczas Mojego pobytu na ziemi.

Wszystko, co jest Prawdą, nigdy nie zostanie zmienione, bo jeśli tak się stanie, będziecie zmuszani do przełknięcia kłamstwa.

Moja córko, nigdy nie pozwól tym, którzy nadal w tym czasie odrzucają Moje Słowo, zniechęcić ciebie, ani Moich wyznawców, od pomagania Mi w ocaleniu Mojego Kościoła na ziemi.

Gdy tylko wróg atakuje Mój Kościół, musicie połączyć razem siły i zapewnić, że Ewangelie szerzone będą aż po krańce ziemi.

Sakramenty Świętej Spowiedzi, Chrztu, Małżeństwa i Świętej Eucharystii muszą być zachowane. Nawet, jeśli będą trudno dostępne.

Moi wyświęceni słudzy, którzy kochają Mnie, muszą rozpocząć przygotowania już teraz. Bardzo niedługo zostanie uniemożliwione oferowanie takich Darów dla Bożych dzieci.

Czas na przygotowania już się rozpoczął.

Pozwólcie Mi pouczyć was, pokierować wami i pomóc wam doprowadzić Moją Resztę Kościoła do bram Raju.

Wasz ukochany Jezus

 

Krucjata Modlitwy (63) – Ochraniaj mnie w tej podróży

Piątek, 29.06.2012, godz.09.20

„Moja ukochana Matko Zbawienia, proszę Cię, módl się, abym
otrzymał Pokarm Życia chroniący mnie w tej podróży,
aby pomóc ratować wszystkie Boże dzieci.
Proszę, pomóż tym wszystkim, którzy są oszukiwani przez fałszywych idoli i fałszywych bogów,
otworzyć ich oczy na Prawdę Śmierci Twojego Syna na Krzyżu,
aby ocalić każde z Bożych dzieci i przynieść każdemu z nich wieczne życie.
Amen”

 

 

Najświętsza Maria Panna: Tak wiele fałszywych religii i fałszywych doktryn powstałych z ludzkiej wyobraźni zakaża teraz ziemię.

Orędzie nr 479 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 29.06.2012, godz.09.20

Moje dziecko, straszna ciemność zapada nad całym światem, ponieważ pogłębia się apostazja, która trzyma go w swoim uchwycie.

Porzucona została Miłość do Boga.

Zmniejszyła się Miłość do Mojego Syna, a w jej miejsce jest miłość do samego siebie.

Chciwość i umiłowanie władzy atakuje dusze wszędzie, a dążenie do miłości własnej jest podziwiane i zaakceptowane, jako właściwy sposób, aby przeżyć swoje życie.

Dzieci, jest to moment, gdy musicie się modlić, aby pomóc oświecić te dusze, które są w ciemności.

One nie znają Prawdy Ofiary Mojego Syna i znaczenia Jego okrutnego Ukrzyżowania.

Jego Dar Zbawienia został odrzucony, jak gdyby To się nigdy nie wydarzyło. Następnie ci, którzy są świadomi tego, co oznaczała Jego Śmierć na Krzyżu, postanowili szukać różnych fałszywych bogów, aby przynieść sobie pokój. Takiego pokoju nie osiągną nigdy.

Pokój duszy może zaistnieć tylko poprzez wierność i modlitwę do Mojego Syna

Tylko czyste i pokorne serce, które umieszcza w Nim swoje pełne zaufanie, może mieć życie wieczne.

Tak wiele fałszywych religii i fałszywych doktryn powstałych z ludzkiej wyobraźni zakaża teraz ziemię.

Tak wielu kierowanych jest przez niebezpieczne fałszywe wierzenia, które doprowadzą zagubione dusze do Piekła.

Upadłe anioły są wszędzie, dzieci. Miejcie się na baczności, gdyż biorą one na cel zwłaszcza tych wszystkich, którzy czczą Mnie, waszą Ukochaną Matkę, aby was zdezorientować.

Będą zapobiegać, abyście się modlili. W waszych umysłach będą stale umieszczać wątpliwości, co do Miłości Boga. Będą was rozpraszać kuszeniem zmysłów. Trzeba będzie dużo modlitw, aby utrzymać je z daleka. Mój Różaniec jest waszą najważniejszą ochroną.

Mój Syn udziela w tym czasie wielu łask dla tych, którzy słuchają, słyszą i akceptują Jego Święte Orędzia dla świata.

Czyni to, aby dać wam siłę i wytrwałość w tej misji ratowania ludzkości od wiecznego potępienia.

Dzieci, przyjmijcie te łaski z miłością, gdyż jesteście wyjątkowi, wybrani, aby w tym czasie pójść za Nim.

Jako Jego Reszta Kościoła na ziemi, potrzebujecie Chleba Życia w każdej chwili, gdyż podróż ta nie będzie dla was łatwa.

Oto specjalna Krucjata Modlitwy, aby pomóc zachować was silnymi w waszej misji.

Krucjata Modlitwy (63) – Ochraniaj mnie w tej podróży

„Moja ukochana Matko Zbawienia, proszę Cię, módl się, abym
otrzymał Pokarm Życia chroniący mnie w tej podróży,
aby pomóc ratować wszystkie Boże dzieci.
Proszę, pomóż tym wszystkim, którzy są oszukiwani przez fałszywych idoli i fałszywych bogów,
otworzyć ich oczy na Prawdę Śmierci Twojego Syna na Krzyżu,
aby ocalić każde z Bożych dzieci i przynieść każdemu z nich wieczne życie.
Amen”

Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia

 

Mój Kościół musi Mi zaufać. Musi usunąć swoje kajdany strachu i wątpliwości, i pozwolić Mi dać się poznać.

Orędzie nr 478 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 28.06.2012, godz.15.00

Moja droga, umiłowana córko, musi stać się wiadomym, że rośnie liczba tych, którzy utrzymują, że przychodzą jako prorocy w Moje Imię, ale którzy nie mówią językami z Nieba.

Tak wiele z tych dusz zainfekowanych jest przez upadłe anioły i mówią starannie konstruowanym, ale czułym tonem, przypominającym to, co moglibyście oczekiwać, że jest Moim Świętym Głosem.

Och, jakże Moi biedni pobożni wyznawcy są teraz oszukiwani i jakże będą zdezorientowani. Komu zaufać? Za kim podążać? Komu uwierzyć?

Czy nie mówiłem, że wielu przyjdzie w Moje Imię, lecz niewielu przemawiać będzie Moim Głosem?

Jest mniej niż dwudziestu tych, którzy mają uprawnienia do przekazywania światu Bożego Słowa i obejmuje to tych, którym boskie orędzia z Nieba dawane są przez Moją ukochana Matkę.

Również wielu innych wizjonerów obecnych jest na świecie, ale ich misja jest inna.

Ich rolą może być pewna codzienna modlitwa, aby pomóc ocalić ludzkość, lub pewne osobiste cierpienie, ofiarowane jako dar dla Mnie, aby ratować dusze od szatana. Cierpienie, w taki dobrowolny sposób, kruszy władzę szatana nad duszami wielu ludzi.

Moi prorocy są nieliczni i poznacie ich po Moim prawdziwym Głosie, który uderza serca i dusze Bożych dzieci w sposób niemożliwy do zignorowania.

Moje przekazy dla świata w tych czasach będą szczegółowe i odsłonią prawdy nie ujawnione wcześniej.

Wiele z tego, co daję wam teraz, jest po prostu przypomnieniem wam Mojej Nauki.

Wiele z tego, co przedstawiam wam teraz, jest pokarmem życia, dawanym wam poprzez Moje Modlitwy Krucjaty, aby pomóc ocalić dusze wasze i innych, na Moje Powtórne Przyjście.

Wiele innych przekazów dawanych pozostałym będzie podobnych, ale nie będą zawierały tak wielu szczegółów.

Ich misje są tak samo ważne, ponieważ będą nawracać dusze.

Zawsze o tym pamiętajcie. Ja staram się pokazać wam, jak bardzo was kocham i pragnę ujawnić Prawdę o Moim Istnieniu.

Dowód tego zostanie wkrótce ostatecznie ujawniony wszystkim Bożym dzieciom.

Proszę, nie walczcie między sobą starając się prześcignąć innych w zakresie waszej religijnej wiedzy.

Prawda jest następująca.

Nikt nie zna Prawdy zawartej w Pieczęciach ukrytych w Księdze Objawienia.

Jak już wcześniej mówiłem, zostały one zamknięte w Księdze Prawdy, aż do teraz, czasów ostatecznych.

Ja, Jezus Chrystus, Baranek Boży, otwieram je obecnie, aby przygotować was na Moje Nowe Królestwo.

Dla przygotowania was zostało wam dane Pismo Święte, a teraz musicie pozwolić Mi, Królowi całej Ludzkości, powiedzieć wam Prawdę o tym, co ma nadejść.

Czyniąc tak, będę mógł poprowadzić was przez to, co będzie polem minowym oszustwa, prześladowań i nienawiści.

Pozwólcie Mi, wszyscy z was, w tym wszyscy członkowie Mojego Kościoła na Ziemi, przenieść was ponad tymi ostatnimi przeszkodami do Życia Wiecznego.

Mój Kościół musi Mi zaufać. Musi usunąć swoje kajdany strachu i wątpliwości, i pozwolić Mi dać się poznać poprzez te przekazy.

Uznajcie Moją Miłość w Jej czystej i prostej formie.

Moja Miłość nie jest skomplikowana i owiana mistycznymi sylabami.

Jest dla was prosta do ujrzenia, ale pełna takiego współczucia, że przetnie was jak płomień rozpoznania, jeśli opuścicie waszą zbroję pychy i strachu.

Kiedy tak uczynicie, stanie się dla was łatwiejsze podążanie za Mną, Waszym Jezusem.

Pierwszy raz przyszedłem jako Zbawiciel.

Przychodzę jako Zbawiciel ponownie, ten ostatni raz. Tylko tym razem Moje zadanie jest nawet cięższe.

Miłość Boga umarła w świecie. Jest to tylko migotanie.

Gdyby Moje Powtórne Przyjście miało miejsce teraz, tylko niewielu weszłoby do Raju.

Ostrzeżenie, Mój Dar Mojego Bożego Miłosierdzia, pomoże nawrócić większość ludzkości.

Pomóżcie Mi przygotować Moje stado. Potrzebuję Mojego Kościoła na ziemi, zarówno duchownych, jak i świeckich, aby pomogli Mi uratować wszystkie Boże dzieci.

Proszę, przyjmijcie Moją Rękę, kiedy ją wyciągam i rozprzestrzeniajcie Moje Wezwanie do wszystkich narodów.

Chodźcie ze Mną, waszym ukochanym Jezusem.

Tym razem podążajcie za Mną.

Nie odrzucajcie Mnie, tak jak uczynili faryzeusze.

Tym razem powinniście rozpoznać Mój Głos.

Powinniście poznać, jak Ja teraz przemawiam, ponieważ zostało wam dane Pismo Święte.
Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl